صادرات غیر نفتی

از دست رفتن جایگاه فرش ایرانی در بازار جهانی

زیتون– احمد کریمی اصفهانی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران٬ خبر از آن داد که جایگاه فرش ایرانی در بازار جهانی از دست رفته است. به گفته کریمی اصفهانی زمانی صادرات فرش دستباف برابر با یک سوم صادرات غیرنفتی بوده