بایگانی

۰۷ تیر ۱۳۹۵

توضیحات علمی در نقد تئوری«رؤیاهای رسولانه»

یعقوب نیکان/ شیلا نیکان

  دکتر یعقوب و دکتر شیلا نیکان از کانادا در نوشته “رؤیاهای رسولانه”، مولف گرامی با استناد به برخی آیات یا موضوعات قرآنی، مثل: هفت آسمان و خروج نطفه از پشت مرد، که به زعم ایشان خلاف علم می آیند، ادامه…