بایگانی

۰۴ تیر ۱۳۹۵

لیبرالیسم و هنر تفکیک

مایکل والزر / مقدمه و برگردان: شیرین دخت دقیقیان

مخالفان سندرز او را “پوپولیست” می نامند. اما حقیقت آن است که سخنان و برنامۀ سندرز – که نیازی به تکرار آنها نیست – مانند قارچ یک شبه از زمین سربیرون نیاورده، پیشینۀ قوی در فلسفۀ سیاسی آمریکا در قرن بیستم دارد. جنجال های پوپولیستی را می توان از روی بی ریشگی نظری، فرصت طلبی و جعل فاکت ها بازشناخت.

۲۵ بهمن ۱۳۹۴

تهدید بکن، ولی شرکت کن: چرا تحریم انتخابات، گزینۀ نادرستی است؟

پژوهش و نوشتۀ متیو فرانکل / ترجمۀ شیرین دخت دقیقیان

متن کامل پژوهش انجام شده در موسسۀ بروکینگز پیرامون تحریم انتخابات در ۱۷۱ مورد در سه دهۀ اخیر