بایگانی

۰۶ اسفند ۱۳۹۵

«آموزش زبان مادری» با زبان فرهنگی و آموزشی طرح شود

شیرزاد عبدالهی

نقدی بر گفت‌وگوی محمدعلی توفیقی با سایت زیتون با عنوان «فقدان تحصیل زبان مادری می‌تواند همبستگی ملی را تهدید کند»