شورای نگهبان،نامزدهای انتخابات،ریاست جمهوری،رجل سیاسی