شناسنامه

صدور شناسنامه برای کودکان دارای مادرایرانی و پدر افغان

زیتون– احمد میدری، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب صدور کارت هویت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمسیون لوایح دولت خبر داد. به گفته احمد میدری در آیین هفته گذشته مسئله صدور کارت