بایگانی

۰۳ اسفند ۱۳۹۴

از چنین ملتی چگونه باید توقع حافظه‌ی تاریخی داشت؟

محمدرضا شفیعی کدکنی

در جامعه‌ای که برای اطلاعاتی از نوع جای قبر فرخی یزدی، ما، بی‌پاسخ مطلقیم، چگونه می‌توانیم ساختار بوف کور یا چشم‌هایش یا همسایه‌ها یا جای خالی سلوچ را بر نظام اقتصادی و سیاسی عصر آفرینش این آثار انطباق دهیم