شروط ضمن عقد

یک بام و دوهوا؛ تمکین کنید، مهریه نخواهید

زیتون ـ فروغ ایزدی: طی روزهای اخیر فیلم و عکس‌های متعددی از مردانی که در اعتراض به قانون مهریه مقابل مجلس شورای اسلامی ایران جمع شده بودند در رسانه‌ها منتشر شد. نماینده این مردان، که گروهی از آنها با پوشیدن