شب شعر

انتخاب زاکانی؛ «شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد»

زیتون ـ مهسا محمدی: شهردار تازه از راه رسیده‌ی تهران توصیه‌ای از رهبر را آویزه گوش کرده و دستیاری برای خود اختیار کرده که، بنابر آنچه در حکم انتصابش آمده قرار است «ظرفیت بی‌بدیل شعر مومنانه و انقلابی» را  شناسایی