بایگانی

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

لزوم ارتقای بینش سیاسی دانش آموزان و دانشجویان

سید محمد حسن حسینی

جامعه علیل و بحران زده امروز ما که سرشار از ظلم، ستم و فقر و فساد و فحشا و غارت و ریا و استبداد است نتیجه رژیم آموزشی ما می باشد که از حدود یک قرن پیش تا کنون برای ادامه…