سیدعلی محمودی

«لیبرال- سوسیال دموکراسی» به مثابۀ هدف نهایی در گذار به دموکراسی

اشاره گذار به دموکراسی از وضعیت استبدادی به سوی آزادی و عدالت، نیازمند دست یافتن به نظریه ای است که به عنوان غایت نهایی، آزادی و برابری را در سامانی برخوردار از سازگاری و انسجامِ منطقی و نیز کارآمدی ترسیم