بایگانی

۲۹ تیر ۱۳۹۵

با شریعتی سلبی برخورد کرده ایم

گفتگو با سیدجواد میری

شریعتی به عنوان یک متفکر، این قابلیت را دارد که به عنوان یک پروژه به آن نگاه شود، یک متفکری که دارای ایده و ترم‌هایی بوده، در ایران دو واحد درسی نداریم که به شریعتی پرداخته شود.