بایگانی

۰۷ اسفند ۱۳۹۵

وضعیت اسفناک دانشگاه‌ها و علوم سیاسی

سیدجواد طباطبایی

مرعوب کتاب‌هایی می‌شویم که دانشگاه و انتشارات سمت با ١٢ طبقه ساختمان و کلی اعضای هیئت علمی منتشر می‌کند. معلوم است در چنین فضایی صدای آدم معمولی نمی‌تواند دربیاید مگر اینکه درجه‌ای از جنون در او ظاهر شده باشد.