بایگانی

۲۷ بهمن ۱۳۹۴

فقها؛ تکنولوژی و رسانه‌های نو

سیداکبر موسوی

اینکه در بسیاری از موارد فتاوا علیه «ابزارها» با شکست مواجه شده است و جامعه متدینان آن را نپذیرفته است، به این خاطر است که فقیه در تشخیص مصداق و شناخت کارکردهای ابزار به خطا رفته است.