سیدابراهیم نبوی

رهبر اپوزیسیون در مشهد

فرنگیس تلفن زده که ترا به خدا بیا به داد این سام بدبخت برس، از شش روز و یازده ساعت قبل نشسته روی صندلی و