بایگانی

۱۰ فروردین ۱۳۹۵

رهبر اپوزیسیون در مشهد

ابراهیم نبوی

فرنگیس تلفن زده که ترا به خدا بیا به داد این سام بدبخت برس، از شش روز و یازده ساعت قبل نشسته روی صندلی و به حال کما فرورفته. البته این مدلش را ندیده بودیم که طرف نشسته به کما ادامه…