سیاوش منذر

نقد ناقد و بلوغ سیاسی اجتماعی

نقدِ ناقد، نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است یکی از نشانه های بلوغ سیاسی اجتماعی، وجود نقدهای منصفانه و اخلاقی در فضای