بایگانی

۰۹ آذر ۱۳۹۵

حکومت فرادینی عادل؛ بهینه ترین پاسخ به دموکراسی‌خواهی

سیاوش منذر

یک. اخیراً جناب محمدرضازائری، در باب تنوع فکری و عقیدتی مردم ایران در گفتگو با جناب حسین دهباشی سخن گفته اند، و درک الگوی تنوع زیستی لبنان را خواستار شده اند. بله، محمدرضا زائری درست می گوید؛ چرا که فهمیده ادامه…

۰۱ آذر ۱۳۹۵

نقد ناقد و بلوغ سیاسی اجتماعی

سیاوش منذر

نقدِ ناقد، نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است یکی از نشانه های بلوغ سیاسی اجتماعی، وجود نقدهای منصفانه و اخلاقی در فضای جامعه است. نقد از جنس سیاسی اجتماعی، اصولاً نه چیز دردناکی است، نه مشمئز کننده ادامه…