سپاه مازنداران

لغو تمام کنسرت‌ها و جشن‌ها در مازندران

زیتون- از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران دستور لغو تمام اجراهای صحنه‌ای موسیقی شامل کنسرت‌ها، برنامه‌های ارگانی و جُنگ‌های ترکیبی در راستای احترام