بایگانی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

برداشتی ازجلسات ماهیانه سوره انعام

نریمان آزادی

اهمیّت سوره انعام در آن است که با آنکه بعقیده مفسرین در یک شب و یک مجموعه نازل شده،ک مجموعه نازل شده، ولی عمده آیات آن گرد دو محور اصلی اهداف بعثت یعنی راهنمایی انسان از طریق اعلام توحید و ادامه…