سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش

نسبیتِ امر حرام، نقدی بر مقاله سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش

نقدی بر مقاله سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش ، نوشته  حسن یوسفی اشکوری مقاله «سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش» نوشته یوسفی اشکوری دربردارنده افعال داعشیان در قبال غیرخودی‌ها و به طور مشخص دشمنان اسلام ایدئولوژیک است.