بایگانی

۲۹ بهمن ۱۳۹۴

سنجش تعالی و تباهیِ دین و دینداران

محمد جواد اكبرين

ملاک، موضوع و ترازوی دین، «اخلاق» است و به عبارت دیگر، دین «موضوعیت» ندارد بلکه «طریقیت» دارد برای اخلاقی شدن و اخلاقی زیستن