سلطانی

سلطانی، نمادی از احترام به ایران

زیتون- منصوره شجاعی: خورشید سوم مرداد را خواب برده بود انگار که در آن جمعه سیاه، چشمان ‌هما سلطانی را به نور خویش نگشود. به تلافی آن

آخرین مطالب