سعید طوسی،موسوی تبریزی،خمینی،خامنه ای

اعمال نفوذ دو رهبر در پروند‌ه‌های فساد‌ اخلاقی

زیتون- مهسا محمدی: دستور«جمع کنید» درباره پرونده های فساد اخلاقی در جمهوری اسلامی ریشه‌دار است و هر دو رهبر جمهوری اسلامی حداقل درباره یک پرونده این دستور را صادر کرده‌اند. روز جمعه افشای تبرئه‌شدن سعید طوسی از اتهام «ترویج فحشا»