بایگانی

۱۵ فروردین ۱۳۹۵

سیاست زدگی یا سیاست زدایی

سعید حجاریان و مصطفی ملکیان

در سالی که گذشت ، در نوشته های روشنفکران ایرانی کم تر ایده های جدید و تازه ای را در ترسیم نقشه راهی برای اصلاح طلبان می شد سراغ گرفت. در این میان، مصطفی ملکیان یک استثنا بود. او به ادامه…