سعید حجاریان ، مصطفی ملکیان

سیاست زدگی یا سیاست زدایی

در سالی که گذشت ، در نوشته های روشنفکران ایرانی کم تر ایده های جدید و تازه ای را در ترسیم نقشه راهی برای اصلاح