سعيد مرتضوي

ارجاع پرونده سعید مرتضوی به دیوان عالی کشور

زیتون- وکیل‌مدافع سازمان تامین اجتماعی از ارجاع پرونده سعید مرتضوی با شکایت این سازمان به یکی از شعب دیوان عالی کشور خبر داد. مجتبی نظری به «ایسنا» گفت:« بخشی از پرونده مرتضوی که در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان