سراج

پرونده پرواز ۷۵۲ زیر دست دادستانِ مظنون به جاسوسی

زیتون ـ محمدرضا سرداری: قاضی ناصر سراج، رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور، که پیش از این خبر تایید نشده بازداشت او به اتهام جاسوسی منتشر شده بود،  به دادستانی نظامی تهران منصوب شده است. وی در طی مراسم تودیع