سد سیوند

سدی که به جای آب به بیابان ختم شد

زیتون-مهران زند: از روزهای ابتدایی ماه مرداد توفان نمک زندگی مردم شهرهای جنوبی استان فارس در حاشیه دریاچه‌های خشکیده بختگان و طشک را مختل کرده است.

آخرین مطالب