سحر مهرابی،محمدعلی کامفیروزی،محمود وحیدنیا،دفتر تحکیم وحدت،خامنه ای