سحاق جهانگیری

کار «نیمه تمام» آیت الله

زیتون- آیت‌الله واعظ طبسی کار مهمی را نیمه‌تمام گذاشته است؛ کاری که اسحاق جهانگیری تنها از وجود آن پرده برداشته، نه محتوایش. از نظر معاون اول رییس‌جمهوری آنقدر این کار «محرمانه» بوده که حتی فرزند واعظ طبسی هم‌ زمان طرح آن٬محل