سام محمودی

توپ کودتا در زمین دموکراسی

زیتون- سام محمودی سرابی: شروع نشده تمام شد؛ با خون و خشم. می‌گویند کودتاچیان آن‌قدر خشمگین نبودند که طرفداران دولت؛ شاهد این مدعا هم، تصویر

مردن با چشم باز

نیم نگاهی به مرگ‌اندیشی دازاین در تفکر مارتین هایدگر به انگیزه‌ی چهل‌ساله شدن مرگش