سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، مهدی خاموشی، رضا غلامی

پایان ۱۷ سال خاموشی در سازمان تبلیغات

زیتون- سحرنصیری: مهدی خاموشی، ریاست سازمان تبلیغات اسلامی را پس از ۱۷ سال به محمد قمی واگذار کرد. روحانی ۳۹ ساله و نسبتا جوانی که پیش از انتصاب به این سمت در فضای سیاسی شناخته شده نبود و سوابق اجرایی چندانی