ساراچشمه

آقای دادستان موافق نیستند!

سال ۸۸، مخابرات بند ۲ نسوان اوین، سرجمع ۴ عدد تلفن داشت. بند ۲ جایی بود که زندانیان سیاسی زن به همراه بقیه زندانیان عمومی در آن دوره محکومیت شان را سپری می‌کردند یا در انتظار حکم بودند. این ۴