زود دویچه تسایتونگ

نام احمدی‌نژاد در لیست متهمان فسادهای مالی

زیتون- آرش بهمنی: ۱۱ میلیون سند درباره افرادی از ۲۰۲ کشور جهان شامل لیستی از مقام‌های بلندپایه سیاسی و نزدیکان آن‌ها تا ستاره‌های ورزش فوتبال و قاچاق‌چیان انسان و مواد مخدر؛ متهم به تلاش برای فرار از مالیات، پول‌شویی، تجارت‌های