زندان مرکزی اهواز

? زندان مرکزی٬ آخر دنیا

زیتون– تقریبا نزدیک به چهار سال است که زندان کارون اهواز تعطیل و زندان مرکزی یا کلینیک در محله ملاثانی این شهر افتتاح شده است. ساختمان زندان کلینیک٬ یا برای کاربری زندان ساخته نشده و یا برای جمعیتی به مراتب