زندانی تبعیدی

تبعید کیوان صمیمی به مکانی نامعلوم

زیتون– کیوان صمیمی به مکانی نامعلوم در کرج تبعید شد. امتداد در این رابطه نوشت که «خبرهای دریافتی از زندان اوین، از احتمال اجرای حکم تبعید کیوان صمیمی به زندانی دیگر در خارج از تهران حکایت دارد.» در ادامه این