زنان روسپی

ایجاد مراکزی برای ارائه خدمات بهداشتی به زنان روسپی

زیتون- علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت از ایجاد مراکز بهداشتی برای زنان روسپی خبر داد. او توضیح داد که این مراکز در کنار مراکز شبکه بهداشتی برای معاینه زنان روسپی ایجاد شده است که این افراد را از نظر بیماری