زنان روحانی مطالبات

دولت صدای زنان را نمی‌شنود

زیتون-سارا مدنی: جریان اعتدال در سال ۹۲ با محوریت قرار دادن بخشی از وعده‌های خود به حوزه زنان، توانست آرای بخش وسیعی از زنان تحول خواه جامعه ایران را به صندوق خود وارد کند. حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود