رویین عطوفت

فریادی بر خویشتن خود و ایران

نکته‌ی اول در حال انفجارم. در حال منفجرشدن و خفگی هستم. اگر فریاد نزنم می‌میرم و یا می‌فسرم. نمی‌توانم فریاد نزنم، دست خودم نیست .فریاد