رویین عطوفت

فریادی بر خویشتن خود و ایران

نکته‌ی اول در حال انفجارم. در حال منفجرشدن و خفگی هستم. اگر فریاد نزنم می‌میرم و یا می‌فسرم. نمی‌توانم فریاد نزنم، دست خودم نیست .فریاد می‌زنم آن‌هم با صدای بلند. آری داد و فریاد می‌زنم، فریاد و داد، نعره و