رویکردهای تفسیری معاصر و خوانش قرآن کریم

قرآن روایتِ یک قهرمان است

زیتون- مجتهد شبستری، استاد الاهیات در سومین نشست از سلسله نشست های آشنایی با جریان های اسلامی معاصر گفت:« اینگونه مطرح است که آنچه در

آخرین مطالب