روز کارگر،حق تشکل یابی،سازمان تامین اجتماعی

وقتی یک راهپیمایی هم سهم کارگران نشد

زیتون-مریم تاوار: انتظارها برای تصمیم دونالد ترامپ درباره برجام، وضعیت دلار و اتفاقات دیگرباعث شد که مراسم امسال روز کارگر حتی درحد یک مراسم نیز مورد توجه قرار نگیرد. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب امسال مجوز راهپیمایی روز کارگر را صادر