روزنامه همشهری

از ریاست ستاد تا مدیریت رسانه

زیتون-احسان مهرابی: مهمان افطار علی‌اکبر ناطق نوری بود و بعد از افطار در اولین جلسه ستاد محمد خاتمی شرکت کرد. به رییس دفتر ناطق نوری هم