روزنامه همشهری

از ریاست ستاد تا مدیریت رسانه

زیتون-احسان مهرابی: مهمان افطار علی‌اکبر ناطق نوری بود و بعد از افطار در اولین جلسه ستاد محمد خاتمی شرکت کرد. به رییس دفتر ناطق نوری هم گفت که به جلسه ستاد خاتمی می‌رود. از آن تیپ مدیران جمهوری اسلامی است که