روابط ایران و امریکا، پمپئو، کالیفرنیا، حمایت از صدای ایرانیان