بایگانی

۱۲ تیر ۱۳۹۵

یک پیشنهاد به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

رضا نصری

یکی از موثرترین راه‌های ارتقاء کیفیت عملکرد قوه قضاییه، و یکی از کارآمدترین روش‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، «علنی‌سازی» آراء قضات است. «علنی‌سازی» به این صورت است که با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی ادامه…