رضا نصری

یک پیشنهاد به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

یکی از موثرترین راه‌های ارتقاء کیفیت عملکرد قوه قضاییه، و یکی از کارآمدترین روش‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، «علنی‌سازی» آراء قضات است. «علنی‌سازی» به این صورت است که با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی