رضا داوری اردکانی

سوژه مرده است

یادداشت هایی که برای این مجله نوشته ام بیشتر درباره علم بوده و کمتر به وضع و مقام خرد و نسبتش با علم نظر شده است. این بار نیز صرفاً نظری به خرد در زمان کنونی انداخته ام تا هم

«ایران» چیزی بیش از یک نام است

رضا داوری اردکانی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، در بیست‌وسومین نشست از سلسله نشست‌های اندیشه و تمدن ایرانشهری، ایران را چیزی بیش از یک نام دانست و گفت: “نامی را که نتوان تغییر داد، نام نیست، حقیقت است. اگر مراد از