رحمت

ایران مثل نان شب به «رحمت ۲» نیاز دارد

زیتون- فیروزه رمضان‌زاده: رییس دولت یازدهم پس از دو سال مذاکره نفس گیر و عبور از بحران هسته ای و دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و کشورهای ١+ ۵ عنوان«برنامه جامع اقدام مشترک ملی» یا برجام ۲