دیوار نوشته شهرداری بیلبورد خشونت

بیلبوردهایی که خشونت را تبلیغ می‌کنند

از آن زمان که حاکمان نظام ایدئولوژیک مکزیک، دیوارهای پایتخت را محلی مناسب برای اشاعه افکار و عقاید خود برگزیدند زمان زیادی نمی‌گذرد اما فراز و نشیب‌های متعددی گریبان گیر این ایده شده است. چه در زمانی که این ایده،