دلار،روحانی،عربستان سعودی،حسام الدین آشنا،تاج زاده

جنگ دلار

زیتون-حسام فریدنی: تا این‌جای کار گویا افزایش قیمت دلار تنها دلیلی که ندارد دلیل اقتصادی است. حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، این اتفاق را به عربستان