دریای خزر، سهم ایران، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

سهمی که آب رفت

زیتون- فائزه مهرابی- کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران پنج کشوری که در این دریا سهم دارند در شهر اکتائوی قزاقستان امضا شد اما آنچه بیش از همه مورد انتظار بود، یعنی سهم ایران از دریای خزر همچنان مسکوت