دراویش،زندان،نورعلی تابنده،مجذوبان نور،مصطفی آزمایش