دانشجویان عدالت خواه،قوه قضائیه،خامنه ای،محمد جواد معتمدی نژاد

جنبشِ ناراضی از همه

زیتون ـ مهسا محمدی: دو روز پیش تعدادی از وب سایت ها خبر دادند که محمدجواد معتمدی نژاد، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در محل اعتصاب