بایگانی

۱۴ خرداد ۱۳۹۷

جنبشِ ناراضی از همه

تناقض عدالت‌خواهی و حمایت از رهبری

زیتون ـ مهسا محمدی: دو روز پیش تعدادی از وب سایت ها خبر دادند که محمدجواد معتمدی نژاد، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در محل اعتصاب کامیون‌داران بازداشت شده است. به گفته این وب سایت ها، او که برای سرکشی به ادامه…