دانشجویان عدالت خواه،قوه قضائیه،خامنه ای،محمد جواد معتمدی نژاد

جنبشِ ناراضی از همه

زیتون ـ مهسا محمدی: دو روز پیش تعدادی از وب سایت ها خبر دادند که محمدجواد معتمدی نژاد، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در محل اعتصاب کامیون‌داران بازداشت شده است. به گفته این وب سایت ها، او که برای سرکشی به