دادگاه تجديد نظر

۱۸ ماه حبس، حکم نهایی آتنا فرقدانی

زیتون- دادگاه تجدید نظر حکم زندان آتنا فرقدانی را کاهش داد. به گزارش «زیتون» با صدور حکم نهایی مدت حبس این کاریکاتوریست را از ۱۲ سال

آخرین مطالب